Privacy (AVG / GDPR)

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Madrieco. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 mei 2018.

Madrieco is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Madrieco respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina komt u te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan info@madrieco.nl.

Persoonsgegevens die Madrieco verwerkt
Madrieco verwerkt uw persoonsgegevens die u zelf mondeling, telefonisch, per e-mail verstrekt omdat u gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:

– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op de website
– Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement
– Internetbrowser en apparaat type
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website www.madrieco.nl en/of dienst Madrieco heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@madrieco.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt
Madrieco verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het maken en vertonen van foto’s/video’s die gemaakt zijn tijdens evenementen, sportwedstrijden, nieuwswaardigheden, reportages, documentaires, etc… (gerechtvaardigd belang en/of artistiek belang en/of journalistiek belang).
 • Het doorzetten van koppen van berichten meestal voorzien van foto(‘s) en kort uittreksel van de berichttekst op sociale media (gerechtvaardigd belang en/of artistiek belang en/of journalistiek belang).
 • Het analyseren van uw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Uw betaling af te kunnen handelen.
 • Goederen en/of diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Madrieco neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Madrieco) tussen zit.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard
Madrieco bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: totdat u mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:

 • Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden
Madrieco verkoopt uw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 • Oypo is zo’n partij met bewerkersovereenkomst. Ik ontvang echter geen enkel persoonsgegeven. De gehele transactie van aankoop tot en met verzending gaat via hun systeem.
 • Kleisteen (online boekhouden) is zo’n partij met bewerkersovereenkomst.
 • Back-ups van foto’s en zakelijke documenten worden bewaard op:
  • DropBox
  • OneDrive
  • Drive (Google)

Cookies, of vergelijkbare technieken
Madrieco gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy omdat ze geanonimiseerd worden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com.

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Madrieco en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@madrieco.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Madrieco wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden
Madrieco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@madrieco.nl.